Parashat Tetzaveh

Erasing Moshe’ Name from the Torah Sources: Partners in Torah ואתה‭ ‬הקרב‭ ‬אליך‭ ‬את‭ ‬אהרן‭ ‬אחיך‭ ‬‮…‬‭ ‬מתוך‭ ‬בני‭ ‬ישראל‭ ‬לכהנו‭ ‬לי

Parashat Tetzaveh 2017-03-09T15:33:28+00:00